In celebration of TrivialBob’s birthday…

Happy Birthday, Friend.